Plakaty

postery powinny mieć maksymalnie wymiar A0 – orientacja pionowa.

  Nazwisko i Imię Instytucja Tytuł prezentacji
P-1 Abram Mateusz CeNT UW, Wydział Biologii UW CYTOCHROME C553-PHOTOSYSTEM I INTERACTION FOR AN IMPROVED PHOTOCURRENT GENERATION IN A SINGLE LAYER GRAPHENE ELECTRODE
P-71 Al-sharafi Mohammed  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Kinetics of limonene secondary organic aerosol oxidation in the aqueous phase
P-2 Ambroziak Robert  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Srebrne dziesięciościany pokryte platyną
P-135 Antoniak Damian  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Alkilowanie nitroarenów karboanionami sulfonów i sulfonianów
P-3 Bagiński Maciej  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski UKŁADY HELIKALNE ZŁOŻONE Z NANOCZĄSTEK ZŁOTA POKRYTYCH LIGANDAMI PROMEZOGENICZNYMI.
P-4 Balcerzak Justyna  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski CALCULATION OF THE ARAKI-SUCHER CORRECTION FOR MANY-ELECTRON SYSTEMS
P-5 Berbeć Sylwia  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski APPLICATION OF GRAPHENE OXIDE-FOLIC ACID (GO-FA) NANOCOMPOSITES WITH METAL NANOPARTICLES (MNPS) AS SERS SENSORS
P-136 Binkowska Martyna  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Wpływ typu żywicy małocząsteczkowej na wybrane właściwości mechaniczne połączeń klejowych typu hot-melt
P-6 Brzemiński Paweł  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski BADANIA NAD SYNTEZĄ ANALOGÓW 19-NORKALCYTRIOLU POSIADAJĄCYCH DWA ŁAŃCUCHY BOCZNE
P-7 Budzyńska Edyta  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wykrywanie lotnych składników wkładów do papierosów elektronicznych za pomocąchromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią ruchliwości jonów (GC-IMS).
P-8 Bzura Justyna Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Multikomutacyjny system przepływowy do oznaczania fluoru
P-9 Cichowicz Grzegorz  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Kryształy plastyczne 2,2-dimetylo-1,3-diaminopropanu – badania strukturalne, spektroskopowe i fizykochemiczne
P-11 Czarkowski Piotr  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  UNIESZKODLIWIANIE ORGANICZNYCH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU JĄDROWEGO
P-12 Czerwiński Paweł  Instytut Chemii Organicznej PAN Chemoselektywna redukcja amidów kwasów fluorooctowych do (fluoroalkilo)imin i ich dalsza funkcjonalizacja
P-14 Daniluk Maria  Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska,  Synteza i struktura połączeń ferrocen-aminokwas-uracyl
P-15 Dawidziuk Barbara  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Chemii ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH W TECHNIKACH PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY
P-16 Dec Robert  Uniwerystet Warszawski KINETYCZNE ASPEKTY SPONTANICZNEJ ASOCJACJI PEPTYDU H
P-17 Demby Katarzyna  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych grafitopodobnego azotku węgla domieszkowanego litem
P-18 Dmochowska Ewelina  Instytut Chemii, Zakład Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna Synteza nowych chiralnych reaktywnych mezogenów
P-19 Dołębska Wiktoria  Wydział Fizyki, Uniwesytet Warszawski Magnesium salts containing weakly coordinating anions
P-20 Domańska Małgorzata  Wydział Fizyki, Uniwesytet Warszawski DEVELOPING OF RECYCLING METHODS OF THE SALTS OF WEAKLY COORDINATING ANIONS
P-21 Drzewicz Anna  Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WPŁYW STRUKTURY NA PARAMETRY HELISY I KSZTAŁT PASM ABSORPCJI NA WIDMACH IR W MIESZANINACH CIEKŁOKRYSTALICZNYCH
P-22 Duchna Monika  Narodowe Centrum Badań Jądrowych STUDY OF NANOTOXICOLOGY IN AN ACTIVE OPTICAL NANOCRYSTALS
P-23 Duszak Daniel  Instytut Chemii Fizycznej PAN Bioanaliza w mikroprzepływie z wykorzystaniem trójwymiarowych matryc elektrod
P-24 Dziawer Łucja  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  KONIUGAT NANOCZĄSTKA ZŁOTA-TRASTUZUMAB JAKO NOŚNIK 211AT W CELOWANEJ TERAPII RADIONUKLIDOWEJ
P-25 Dziubak Damian  Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych, Uniwersytet Warszawski UKŁADY KOTWICZĄCE – MATRYCA DO OSADZANIA DWUWARST LIPIDOWYCH NA ZŁOTYCH ELEKTRODACH
P-26 Dzwonek Maciej  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Nanocząstki złota modyfikowane pochodną kwasu foliowego jako nośniki leku w celowanej terapii przeciwnowotworowej
P-27 Fabisiak Adrian  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Synteza analogów kalcytriolu modyfikowanych w pierścieniu A
P-28 Ganeczko Monika  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski;  BADANIE PROCESÓW DEGRADACJI PURPURYNY ZA POMOCĄ RODNIKÓW HYDROKSYLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM LC – MS/MS
P-29 Gasik Joanna  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Zastosowanie LC-MS/MS w badaniach stabilności kwasów fenolowych w obecności probiotyków
P-30 Gawęda Weronika  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  NANOCZĄSTKI FERRYTU BAROWEGO ZNAKOWNE RA-223: NOWY POTENCJALNY RADIOBIOKONIUGAT DO CELOWANEJ ALFA TERAPII I MAGNETYCZNEJ HIPERTERMII
P-31 Gawor Andrzej  Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,Uniwersytet Warszawski,  Identyfikacja białek w próbkach tkanek jagniąt z wykorzystaniem tandemowej spektrometrii mas, NANO-UHPLC-ESI-(ORBITRAP) MS/MS
P-32 Gordon Diana  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wpływ zawartości tlenu na degradację iperytu siarkowego w środowisku morskim
P-33 Góral Ilona  Politechnika Warszawska Ekstrakty z mydlnicy lekarskiej jako źródło biosurfaktantów z grupy saponin
P-34 Grabka Michał  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Synteza i badanie właściwości nowego, sensorowego materiału polisiloksanowego do detekcji par związków fosforoorganicznych w powietrzu.
  Grajda Marcin  Instytut Chemii Organicznej PAN TEMPLATOWANIE JAKO SIŁA NAPĘDZAJĄCA OTRZYMYWANIE OPARTYCH NA WIĄZANIACH WODOROWYCH KAPSUŁ MOLEKULARNYCH W POLARNYM ŚRODOWISKU
P-35 Granica Mateusz Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski MIKROPRZEPŁYWOWE PLATFORMY ANALITYCZNE DO OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO I NADTLENKU WODORU
P-36 Guzik Grzegorz Piotr  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  Żurawina bogata w mannozę badana metodą EPR.
P-37 Gwiazdoń Małgorzata  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski BADANIA METABOLIZMU ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH W UJĘCIU IN VIVO I IN VITRO
P-38 Halik Paweł  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  POSZUKIWANIA NOWYCH RADIOBIOKONIUGATÓW TAKRYNY ZNAKOWANYCH GALEM-68 O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU WE WCZESNEJ DIAGNOSTYCE CHOROBY ALZHEIMERA
P-39 Jackowska Agnieszka  Instytut Chemii Organicznej PAN Witamina B12 jako Transporter Modyfikowanych Oligonukleotydów do Komórek Bakterii
P-40 Jagielska Agata  Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,Uniwersytet Warszawski, Badanie składu pierwiastkowego zmian miażdżycowych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas
P-41 Jagleniec Damian  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Receptory par jonowych – pochodne kwasu o, m, p-aminobenzoesowego.
P-42 Jakubowska Katarzyna  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obliczenie krzywych energii potencjalnej dimerów Zn2 i Cd2 metodami CC oraz DFT przy użyciu czterokomponentowego hamiltonianu Diraca-Coulomba.
P-43 Janczuk-Richter Marta  Instytut Chemii Fizycznej PAN Long-period fiber grating immunosensors for sensitive and label-free detection of viruses
P-43 Janczuk-Richtera Marta  Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny  SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA SELEKTYWNYCH MOLEKULARNIE DRUKOWANYCH SORBENTÓW KWASU 4-HYDROKSY-3-NITRO-FENYLOOCTOWEGO – BIOMARKERA AUTYZMU
P-44 Jędrzejewska Maria  Wydział Chemii, Politechnika Warszawska Optymalizacja syntezy nanocząstek tlenku cynku oraz ich zastosowanie w terapii fotodynamicznej
P-45 Jonik Justyna  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego CHROMATOGRAFICZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI AKCEPTOROWO-DONOROWYCH UTLENIONEGO I ZREDUKOWANEGO GRAFENU
P-47 Jurek Ilona  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Porównanie wpływu saponin z mydlnicy lekarskiej i syntetycznych surfaktantów na modelowe warstwy biologiczne
P-46 Justyna Jonik Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE UTLENIONEGO I ZREDUKOWANEGO GRAFENU W CHEMII ANALITYCZNEJ
P-48 Jyoti Instytut Chemii Fizycznej PAN Carbazole functinal monomers for molecularly imprinted polymers. Design, synthesis, and characterization
P-49 Kizling Michał  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski Biosuperkondensator – Kaskadowe enzymatyczne ogniwo paliwowe na bazie materiałów o właściwościach pseudopojemnościowych
P-50 Kociołek Natalia  Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI OLIGOFENYLI ORAZ TOLANÓW LATERALNIE PODSTAWIONYCH GRUPĄ CYJANOWĄ
P-51 Konarzewska Dorota  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk-Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wpływ cyklicznego lipopeptydu na błony lipidowe zbudowane z fosfatydylogliceroli
P-52 Krzak Agata  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski MODYFIKOWANA CYKLODEKSTRYNA W CELOWANEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ
P-136 Krzyżewski Michał  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Wpływ typu żywicy małocząsteczkowej na wybrane właściwości mechaniczne połączeń klejowych typu hot-melt
P-53 Kubiak Anna  Uniwerystet Warszawski Ekstrakcja bisfenolu A z próbek wody za pomocą sorbentu z nadrukiem molekularnym – MIP
P-54 Kuczyńska Donata  Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska WPŁYW LASEROWEJ LITOGRAFII INTERFERENCYJNEJ NA PROCES NARASTANIA APATYTU
P-55 Kulboka Paweł  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Wysokoczęstotliwościowe pomiary impedancyjne Pt(111)
P-56 Kusio Jarosław  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski FUNKCJONALIZACJA NANOCZĄSTEK ZŁOTA POCHODNYMI TOKOFEROLU I WYBRANYMI POLIFENOLAMI ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH
P-57 Lach Jakub  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Zastosowanie stopów ołów-cyna w kompozytowych usieciowanych kolektorach akumulatora kwasowo-ołowiowego.
P-58 Legat Joanna  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska BADANIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH PRZEMIAN POTENCJALNIE TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNYCH NANOCZĄSTEK ZŁOTA ZA POMOCĄ ICP-MS
P-60 Lewińska Izabela  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,  Optoelektroniczny detektor diodowy do oznaczania kreatyniny w moczu z użyciem kwasu 3,5-dinitrobenzoesowego
P-61 Luchcińska Sylwia  Instytut Chemii Przemysłowej BADANIA ELEKTORCHEMICZNE OTRZYMYWANIA CYNKU Z ROZTWORÓW LABORATORYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH
P-62 Łach Patrycja  Instytut Chemii Fizycznej PAN Self-reporting Molecularly Imprinted Polymer for Label-free Selective Electrochemical Sensing of p-Synephrine
P-59 Łępicka Kamila  Instytut Chemii Fizycznej PAN A NEW MODEL OF SYMMETRIC POLY[NBI-(DTP)2] BASED SUPERCAPACITOR WITH AN INTERNAL CHARGING−DISCHARGING INDICATOR
P-63 Łysenko Naralia  Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny  OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW HYDROKSYAPATYT WAPNIOWY-RODNIK TEMPO. BADANIE WPŁYWU ROZPUSZCZALNIKA NA DYNAMIKĘ ZAADSORBOWANYCH CZĄSTECZEK RODNIKA I PARAMETRY WIDM EPR.
P-64 Maciejewska Julia  Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego FACILITATED TRANSFER OF CATIONS BETWEEN IMMISCIBLE LIQUIDS IN DROPLET- AND PAPER-BASED ELECTROCHEMICAL SYSTEMS
P-65 Macnar Joanna  Kolegium MISMaP, UW; Wydział Chemii UW BADANIE ODDZIAŁYWANIA ENZYMU CYP109B1 Z WYBRANYMI LIGANDAMI PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA ROSETTA
P-66 Marcisz Kamil  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski  Elektroaktywne mikrożele jako matryca mediująca w konstrukcji bioczujników enzymatycznych
P-13 Maria Dąbrowska Anna  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu.
P-67 Masiera Natalia  Instytut Chemii Fizycznej PAN PORPHYCENES AS PHOTODYNAMIC THERAPY AGENTS
P-68 Materska-Wilczyńska Paulina  Instytut Chemii Fizycznej PAN Imatinib determination using a chemosensor with carbazole-based molecularly imprinted polymer film as the recognition unit
P-69 Matyjewicz Justyna  Instytut Chemii Fizycznej PAN Mercury detection in water samples using anisotropic metal nanoparticles.
P-70 Mnich Agnieszka  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska KOPOLIMERY ZAWIERAJĄCE SEGMENTY KWASU MLEKOWEGO O RÓŻNEJ KONFIGURACJI
P-72 Mojzych Ilona  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Nanocząstki złota jako nośniki inhibitorów cholinesteraz
P-73 Nastała Andrzej  Politechnika Warszawska METODY NITROWANIA TOLUENU DO MONONITROTOLUENU O ZMNIEJSZONEJ ZAWARTOŚCI IZOMERU META
P-10 Nguyen-Marcinczyk Cuc Thi  Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,Uniwersytet Warszawski, THE USE OF SDS-PAGE COUPLED WITH LA-ICP MS TO STUDY SELENIUM-CONTAINING PROTEINS
P-74 Niciński Krzysztof  Instytut Chemii Fizycznej PAN STEEL MESH WIRE AS A THERMALLY RESISTANT SERS PLATFORM
P-75 Nowak Anna Uniwersytet Warszawski SYNTEZA 3-PODSTAWIONEGO PREKURSORA PIERŚCIENIA A 19-NOR KALCYTRIOLU Z KWASU(1R,3R,4S,5R)-(-)-CHINOWEGO
P-76 Olszowska Izabela  Instytut Chemii Fizycznej PAN SILICA PARTICLES AS A LUMINESCENT AGENT FOR TIME-RESOLVED FINGERMARKS DETECTION
P-77 Opuchlik Lidia J. Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Ferrocenylated gold nanoparticles self-assemble at carbon surfaces to form stable films.
  Orłowska Katarzyna  Instytut Chemii Organicznej PAN PORFIRYNY JAKO FOTOKATALIZATORY α-FUNKCJONALIZACJI KETONÓW
P-78 Ostapko Jakub  Instytut Chemii Fizycznej PAN Synteza, spektroskopia, fotofizyka i struktura 23-oksahemiporficenu i 5-formylo-21-oksakorolu
P-79 Oszczak-Nowińska Agata  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Polisacharydy jako sorbenty w procesach zatężania ciekłych odpadów promieniotwórczych
P-80 Owarzany Rafał Centrum Nowych Technologii; Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski TOWARDS NH4(BH3NH2BH2NH2BH3) – SYNTESIS AND PRELIMINARY PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION
P-81 Parzyszek Sylwia  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski LIGANDY PROMEZOGENICZNE NA POWIERZCHNI NANOCZĄSTEK PÓŁPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE SAMOORGANIZACJI
P-82 Pęgier Mateusz  Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów WYKORZYSTANIE NANORUREK WĘGLOWYCH DO ZATĘŻANIA I WYDZIELANIA JONÓW SKANDU
P-83 Pęśko Edyta  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska BADANIE WPŁYWU pH, TEMPERATURY, RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SKŁADU KĄPIELI NA MORFOLOGIĘ, SKŁAD CHEMICZNY I KRYSTALICZNOŚĆ OSADZANYCH ELEKTROCHEMICZNIE WARSTW SELENKU ŻELAZA
P-84 Piejko Maciej  Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling Is the ribosome crucial for protein’s knotting?
P-85 Piotrkiewicz Paulina  Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska, Wytwarzanie i charakteryzacja kompozytów hybrydowych Al2O3 – Ni – Cu metodą slip casting.
P-86 Plyasovskaya Kateryna Oles Hanae Dnipro National University Electrochemical formation of tin matrix composite materials
P-87 Polakiewicz Sylwia  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski HIERARCHICZNE, TRÓJWYMIAROWE STRUKTURY ZBUDOWANE Z CIEKŁOKRYSTALICZNYCH NANOCZĄSTEK
P-88 Pożyczka Karol  Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska ELECTROCHEMICAL CHARACTERISATION OF LITHIUM ALKYLTRIALKOXYBORATES ELECTROLYTES
P-89 Prus Marzena  Instytut Chemii Fizycznej PAN Mg2+ as inhibitor of CaCO3 precipitation: time-resolved study
P-90 Pruszkowska Kamila  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski WPŁYW PODSTAWNIKÓW ELEKTRONODONOROWYCH I ELEKTRONOAKCEPTOROWYCH NA STRUKTURĘ KRYSTALICZNĄ METALOORGANICZNYCH KOMPLEKSÓW NIKLU (II)
P-91 Pyrak Edyta  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Wpływ metalu na zachowanie 3’podstawionej nici DNA
P-92 Pytlarczyk Marta  Zakład Chemii, Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna Synteza dielektrycznie ujemnych nematycznych ciekłych kryształów
P-93 Rękorajska Aleksandra  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NANOCZĄSTEK TLENKU ŻELAZA DOMIESZKOWANYCH KATIONAMI GADOLINU I TERBU
P-94 Rucińska Katarzyna  Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska, NANONAPEŁNIACZE O BUDOWIE WARSTWOWEJ MODYFIKOWANE OLIGOMERAMI KWASU MLEKOWEGO ORAZ KAPROLAKTONEM
P-95 Rybkowska Natalia  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski MONITOR PROCESU UWALNIANIA ŻELAZA Z PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH
P-96 Rzepna Magdalena  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  Stabilność radiacyjna PBAT
P-97 Sebai Agnieszka  Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska SYNTEZA 6-METYLOMORFOLINO-2,5-DIONU I JEGO 3- PODSTAWIONYCH POCHODNYCH
P-98 Seta Ewelina  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski UKŁADY KATALITYCZNE ZAWIERAJĄCE BIOFILM BAKTERYJNY DO PROCESU ELEKTROREDUKCJI CO2
P-99 Sheiko Vadzim  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Multinuklearne kompleksy alkilocynkowe stabilizowane ligandami fosfonianowymi
P-100 Skoczek Justyna  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski PRZEPŁYWOWE UKŁADY TYPU MPFA DO OZNACZANIA AKTYWNOŚCI WYBRANYCH ENZYMÓW OPARTE NA OPTOELEKTRONICZNYM DETEKTORZE NITROFENOLU
P-101 Smoliński Tomasz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  ODZYSK METALI Z ODPADÓW POFLOTACYJNYCH PO PRZEROBIE RUDY MIEDZIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD RADIOIZOTOPOWYCH
P-102 Sokal Agnieszka  Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny MONITOROWANIE KOKRYSTALIZACJI IN SITU ZA POMOCĄ FT-IR I NMR W CIELE STAŁYM
P-103 Soszko Michał  Instytut Chemii Przemysłowej Badanie składu powierzchni stopów Pt-Pd-Ru metodami elektrochemicznymi oraz spektroskopowymi
P-104 Starobrat Agnieszka  Uniwerystet Warszawski  All roads lead to… LiSc(BH4)4
P-105 Staszkiewicz Krzysztof  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  WPŁYW SIGMA-ELEKTRONOWEGO EFEKTU PODSTAWNIKOWEGO NA WIDMA DICHROIZMU KOŁOWEGO W PODCZERWIENI (VCD)
P-106 Sudlitz Marcin  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  Radiacyjna obróbka odpadów uwalnianych w procesie produkcji sody metodą Solvaya
P-107 Sutuła Szymon  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego RENTGENOWSKA ANALIZA STRUKTURALNA PÓŁPRZEWODNIKÓW NA BAZIE CYNKU I SIARKI
P-108 Szewczyk Magdalena Instytut Chemii Fizycznej PAN  PHOTOSWITCHABLE CATALYSIS ON THE SURFACE OF COLLOIDAL PARTICLES
P-109 Szuplewska Aleksandra  Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska WPŁYW WYBRANYCH SUBSTANCJI SMAKOWYCH NA HODOWLE KOMÓREK CHEMOSENSORYCZNYCH
P-110 Szymański Marek  Instytut Chemii Organicznej PAN Modyfikacje łańcucha głównego peptydów w kapsułach molekularnych – bilans zysków i strat
P-11 Tomczyk Ewelina  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski FOTOPRZEŁĄCZALNOŚĆ I FOTOORIENTACJA NANOCZĄSTEK METALI MODYFIKOWANYCH POCHODNYMI AZOBENZENU ORAZ LIGANDAMI PROMEZOGENICZNYMI
P-112 Ufnalska Iwona  Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH UKŁADU OKSYDOREDUKCYJNEGO GSH/GSSG
P-114 Walczak Rafał  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  SEPARACJA RADIONUKLIDU 224Ra OD 232U LUB 228Th DLA GENERATORA 224Ra/212Pb/212Bi
P-113 Walczak Wojciech  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Synteza receptorów bazujących na 1, 7, 13-triaza-18-korona-6 i zawierających grupy guanidyniowe oraz ich właściwości kompleksotwórcze w roztworach wodnych
P-115 Wargocka Weronika  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski;  Badania in vivo biodystrybucji 68Ga-DOTA-(NH(CH2)9)Tac) w modelu zwierzęcym
P-116 Wegner Wojciech  MISMaP, CeNT Uniwersytet Warszawski Lanthanide borohydrides
P-117 Wielgórska Julia  Politechnika Warszawska SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI NANOKRYSTALICZNEGO TLENKU CYNKU DOMIESZKOWANEGO JONAMI LITU
P-118 Więcław-Midor Anna  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska WPŁYW MODYFIKACJI POWIERZCHNII PROSZKU TLENKU GLINU NA EFEKT ŁUSZCZENIA SIĘ WIERZCHNIEJ WARSTWY ELEMENTÓW WYTWORZONYCH METODĄ ODLEWANIA ŻELOWEGO
P-119 Wiśnik Monika  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Zjawisko dyfuzji w detektorach spektrometrii ruchliwości jonów.
P-120 Witkowska Evelin  Instytut Chemii Fizycznej PAN SERS-based strain level typing of Listeria monocytogenes – a step towards development of food microbiology
P-121 Wojciechowski Jarosław  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski ZASTOSOWANIE METODY TERMICZNEGO ROZKŁADU PRÓBEK W POMIARACH RAMANOWSKICH NA PRZYKŁADZIE BADAŃ NIEORGANICZNYCH PIGMENTÓW POCHODZĄCYCH Z HISORYCZNYCH FARB
P-122 Woźnica Marcin Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny  STEREOSELEKTYWNE SORBENTY DO SEPARACJI R-1-AMINOINDANU GŁÓWNEGO METABOLITU RASAGILINY
P-124 Wróbel Jarosław  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski MULTIRESPONSYWNE CIEKŁOKRYSTALICZNE ELASTOMERY MODYFIKOWANE ZA POMOCĄ NANOCZĄSTEK
P-123 Wróbel Kamil  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Zastosowanie porowatych materiałów węglowych modyfikowanych miedzią jako kolektorów prądowych płyty dodatniej akumulatora kwasowo-ołowiowego
P-125 Wysocka Barbara  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Nowa metoda otrzymywania biodegradowalnych cząstek polimerowych.
P-126 Zakrzewska Barbara Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski ZASTOSOWANIE KATALIZATORÓW OPARTYCH NA STRUKTURZE ZREDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU ORAZ HEKSACYJANOŻALAZIANÓW METALI Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W PROCESIE ELEKTROREDUKCJI TLENU
P-127 Zakrzewski Maciej  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Receptor molekularny oparty na szkielecie L-Waliny: synteza, właściwości kompleksotwórcze i ekstrakcyjne
P-128 Zaleskaya Marta  Uniwersytet Warszawski RECEPTORY PAR JONOWYCH POCHODNE FERROCENU
P-129 Zep Anna  Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski;  CHIRALNE, FOTOAKTYWNE DIMERY MEZOGENICZNE. SYNTEZA, BADANIA STRUKTURALNE I SPEKTROSKOPOWE
P-130 Zieja Paulina  Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna Inwersja skrętności helisy w mieszaninach związków ciekłokrystalicznych z fazą antyferroelektryczną
P-131 Zieniuk Bartłomiej  Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie WPŁYW ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH NA AKTYWNOŚĆ PREPARATU IMMOBILIZOWANEJ LIPAZY B CANDIDA ANTARCTICA
P-132 Ziółkowski Robert  Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,  ELEKTROCHEMICZNY IMMUNOSENSOR DEDYKOWANY WYKRYWANIU TOKSOIDU BŁONICZEGO
P-133 Zygmuntowicz Justyna Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska WPŁYW ZAWARTOŚCI FAZY STAŁEJ NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW AL2O3-NI WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO MAS LEJNYCH Z ZASTOSOWANIEM POLA MAGNETYCZNEGO
P-134 Żurowski Radosław  Katedra Technologii Chemicznej,  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, CIECZE ZAGĘSZCZANE ŚCINANIEM – INTELIGENTNE STRUKTURY CERAMICZNO-POLIMEROWE O ZDOLNOŚCI DO ABSORBOWANIA ENERGII

 

Comments are closed.