Czwartkowe spotkania chemików na Freta

 • Michał Tomza-Inżynieria ultrazimnych kwantowych układów molekularnych

  12 kwietnia, godz. 18:00, PTChem, u. Freta 16

  Inżynieria ultrazimnych kwantowych układów molekularnych

  Michał Tomza

  Centrum Nowych Technologii UW

  Ultrazimne układy cieszą się coraz większym zainteresowaniem badaczy, ponieważ kwantowa natura świata ujawnia się wyraźnie w ultraniskich temperaturach, czyli temperaturach poniżej 1 mK, i badania nad takimi układami dają nowy wgląd w kwantową teorię materii i oddziaływań pomiędzy materią i światłem. W swoim wystąpieniu przedstawię kilka przykładów naszych teoretycznych prac mających na celu rozwój nowych metod tworzenia, manipulacji i kontroli ultrazimnych cząsteczek w zewnętrznych polach. Realizacja zaproponowanych eksperymentów przyniesie lepsze zrozumienie zjawisk kwantowych na poziomie molekularnym, które jest istotne dla wszystkich gałęzi fizyki i chemii.

 • Andrzej Markowski-Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny

  15 marca, godz. 18:00, PTChem, u. Freta 16.

  Andrzej Markowski

  Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

  We wstępie zostaną przypomniane podstawowe funkcje tekstów językowych. Następnie zostaną omówione podstawowe cechy słownikowe, składniowe i stylistyczne polszczyzny naukowej i zestawione z cechami takich stylów jak urzędowy, potoczny i artystyczny. Wskazane też zostaną najczęstsze usterki i błędy językowe spotykane w tekstach naukowych oraz np. wyrazy modne i niepotrzebnie zapożyczone. Na zakończenie zostaną przedstawione podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 • Marcin Nowotny – Nagroda Nobla z Chemii 2017: Mikroskopia elektronowa – rewolucja w biologii strukturalnej 14.12.2017 godz. 1800. Wykład odbędzie się wyjątkowo w Gmachu Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego. Marcin Nowotny Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

  Biologia strukturalna to dziedzina, która koncentruje się na poznaniu budowy molekuł, z których składają się żywe organizmy na poziomie poszczególnych atomów. Przez wiele lat w biologii strukturalnej dominowały dwie techniki – krystalografia rentgenowska i spektroskopia NMR. Przez długi czas mikroskopia elektronowa pozostawała w cieniu tych technik, ponieważ z jej pomocą uzyskiwano dane strukturalne o niskiej rozdzielczości (~20 Å), które nie pozwalały na budowanie atomowych modeli cząsteczek. Przełomem, który zmienił tę sytuację było opracowanie przez Jaquesa Dubocheta, pierwszego laureata tegorocznej Nagrody Nobla, metod zamrażania próbek w amorficznym lodzie.

 • Andrzej Elżanowski-Historia naturalna wartości

  16.11.2017 godz. 1800 siedziba PTChem, ul. Freta 16

  Andrzej Elżanowski

  Wydział Artes Liberales UW oraz Polskie Towarzystwo Etyczne

  Wartości są atrybutem organizmów jako układów celowych, które jak dotąd znane są tylko na jednej planecie w jednej spośród  ponad 100 miliardów galaktyk. Obiektywne, mierzalne biologiczne wartości powstały 3.5 miliardów lat temu powstały wraz z życiem. W ewolucji niektórych szczepów zwierząt (na pewno tylko kręgowców) doszło do subiektywizacji wartości biologicznych, które zaczęły być doznawane, przez co wartością docelową osobnika stała się maksymalizacja dobrostanu.

 • Joanna Niedziółka-Jönsson-Synteza i modyfikacja powierzchni struktur plazmonicznych do badań oddziaływań molekularnych

  26.10.2017 godz. 1800 Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego

  Joanna Niedziółka-Jönsson

  Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

  jniedziolka@ichf.edu.pl

  Nanostruktury wykazujące własnościowości plazmonowe, mogą być otrzymywane poprzez fizyczne osadzanie na podłożach, z wykorzystaniem technik elektrochemicznych czy litografii elektronowej. Najpopularniejszą, i prawdopodobnie najtańszą, metodą ich otrzymywania jest synteza chemiczna. Polega ona na redukcji soli metalu w roztworze w obecność substancji specyficznie adsorbowanych na wybranych płaszczyznach krystalograficznych metalu, co prowadzi do otrzymywania nanostruktur o preferowanym kształcie1.

 • Anna Chrostowska-Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas.

  25.05.2017 godz. 1800 Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego

  Anna Chrostowska

  Université de Pau et des Pays de l'Adour, Institute of Analytical Sciences and Physical Chemistry for the Environment and Materials IPREM, UMR UPPA-CNRS 5254, Av. de l'Université, 64 000 Pau, France. anna.chrostowska@univ-pau.fr

  Boron(B)-nitrogen(N)-containing heteroaromatic compounds are a family of heterocycles that are isoelectronic and isostructural to the family of classical organic counterparts, as for example benzene, naphthalene and anthracene, and also as mono-nitrogen containing heterocycles such as pyrrole, indole and iso-indole.

 • Krzysztof Spalik-Od efektu ouzo po czarcie łajno czyli chemia roślin baldaszkowatych

  23.03.2017 godz. 1800 Politechnika Warszawska, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego

  Krzysztof Spalik

  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Baldaszkowate obejmują liczne rośliny użytkowe (marchew, seler, pietruszka itd.), w tym wiele zawierających związki biologicznie czynne.