ChemSession’18

XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A (Warszawa).

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz piętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac.
W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

W imieniu Oddziału Warszawskiego PTChem

dr hab. Paweł Horeglad
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

   

                        PROGRAM

900

– 950

Rejestracja Uczestników Seminarium (hol Klubu WAT)

950

– 1000

Otwarcie Seminarium (sala kinowa Klubu WAT)

Sesja plenarna I prowadzący: Robert Nowakowski/Paweł Horeglad (sala kinowa Klubu WAT)

 

1000

– 1045

prof. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii UW)

   

Chemia jako język obcy – i jej miejsce wśród nauk

1045

– 1130

ppłk dr hab. inż. Przemysław Kula (Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT)

   

Synteza ciekłych kryształów – od molekuł na papierze do materiałów dla elektroniki

1130

– 1140

Anna Zalewska (Polska Izba Przemysłu Chemicznego)

   

Działalność Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i realizowane programy

1140

– 1215

Przerwa na kawę & herbatę

Sesja plenarna II prowadzący: Renata Rybakiewicz (sala kinowa Klubu WAT)

1215

– 1300

prof. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

   

O reaktywności pojedynczych cząsteczek

1300

– 1315

Marcin Grajda (Instytut Chemii Organicznej PAN)

   

Templation effect as a key for hydrogen bonded molecular capsules formation in

   

polar media

1315

– 1330

Klaudyna Krzyżewska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

   

Samoorganizacja alkilowych pochodnych dimerów cyjanobifenylu na HOPG –

   

badania STM wpływu parzystości oraz długości łącznika alkilowego

1330

– 1500

Przerwa obiadowa

Sesja plenarna III prowadzący: Izabela Madura (sala kinowa Klubu WAT)

1500

– 1515

Katarzyna Orłowska (Instytut Chemii Organicznej PAN)

   

Porfiryny jako fotokatalizatory α-funkcjonalizacji ketonów

1515

– 1600

dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i

   

Komórkowej w Warszawie)

   

Krio-mikroskopia elektronowa – rewolucja w biochemii

Sesja plakatowa (hol przed salą kinową Klubu WAT)

1600

– 1745

Sesja plakatowa, konkurs na najlepsze prezentacje

1745

– 1815

Uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prezentacje plakatowe

1815

– 2100

Spotkanie koleżeńskie (kawiarnia klubu WAT)

ChemSession’18-program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w ChemSession’18 wynosi:
Kwoty brutto: 62 złotych dla członków PTChem (z opłaconą składką za rok 2018) oraz 87 złotych dla pozostałych osób. Odpowiednie kwoty netto to: 50 złotych dla członków PTChem i 70 złotych dla pozostałych osób.
W ramach opłaty zapewnione są materiały naukowe, obiad oraz spotkanie towarzyskie. Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 8 maja 2018 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
(NIP 525-10-51-997)
Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
koniecznie z dopiskiem: ChemSession’18 + imię i nazwisko uczestnika
Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Wzór oświadczenia można pobrać tutaj
Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16 00-227 Warszawa. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem. Tel. 22 831 13 04

Wykładowcy ChemSession’18

Prof. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii UW – CeNT UW)

Dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – IIMCB)

Ppłk dr hab. inż. Przemysław Kula (Wojskowa Akademia Techniczna – WAT)

Prof. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN – IChF)

 

Komitet Naukowy:

Ewa Białecka-Florjańczyk (SGGW, PTChem)

Stanisław Cudziło (WAT)

Jerzy Choma (WAT)

Jan Cz. Dobrowolski (IChTJ, NIL, PTChem)

Leon Fuks (IChTJ, PTChem)

Wojciech Grochala (CeNT UW)

Paweł Horeglad (CeNT UW, PTChem)

Andrzej Kudelski (UW)

Przemysław Kula (WAT)

Izabela Madura (PW, PTChem)

Robert Nowakowski (ICHF PAN, PTChem)

Marcin Nowotny (IIMCB)

Adam Proń (PW, PTChem)

Halina Szatyłowicz (PW, PTChem)

Jacek Waluk (IChF)

Władysław Wieczorek (PW)

Komitet Organizacyjny:

Maciej Cieślak (IChO PAN)

Barbara Dawidziuk (WAT)

Agnieszka Górska (IChP)

Paweł Horeglad (CeNT, UW) – przewodniczący

Anna Maria Dąbrowska (PW)

Klaudyna Krzyżewska (IChF PAN)

Anna Kundys (SGGW, PTChem)

Agnieszka Maranda-Niedbała (IChF PAN)

Diana Gordon (WAT)

Monika Nemtusiak (ICHP)

Robert Nowakowski (IChF PAN, PTChem)

Sławomir Ostrowski (IChTJ, PTChem)

Paweł Perkowski (WAT)

Edyta Pindelska (WUM)

Renata Rybakiewicz (UKSW, PTChem)

Agnieszka Sokal (WUM)

 

PATRONAT HONOROWY:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

 

SPONSORZY I PARTNERZY :

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Przemysłowej

Firma Labsoft – Krzysztof Herman

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

postery powinny mieć maksymalnie wymiar A0 – orientacja pionowa.

 

Imię i Nazwisko

 Instytucja

Tytuł prezentacji

P-1

Abram Mateusz

CeNT UW, Wydział Biologii UW

CYTOCHROME C553-PHOTOSYSTEM I INTERACTION FOR AN IMPROVED PHOTOCURRENT GENERATION IN A SINGLE LAYER GRAPHENE ELECTRODE

P-71

Al-sharafi Mohammed 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Kinetics of limonene secondary organic aerosol oxidation in the aqueous phase

P-2

Ambroziak Robert 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Srebrne dziesięciościany pokryte platyną

P-135

Antoniak Damian 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Alkilowanie nitroarenów karboanionami sulfonów i sulfonianów

P-3

Bagiński Maciej 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

UKŁADY HELIKALNE ZŁOŻONE Z NANOCZĄSTEK ZŁOTA POKRYTYCH LIGANDAMI PROMEZOGENICZNYMI.

P-4

Balcerzak Justyna 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

CALCULATION OF THE ARAKI-SUCHER CORRECTION FOR MANY-ELECTRON SYSTEMS

P-5

Berbeć Sylwia 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

APPLICATION OF GRAPHENE OXIDE-FOLIC ACID (GO-FA) NANOCOMPOSITES WITH METAL NANOPARTICLES (MNPS) AS SERS SENSORS

P-136

Binkowska Martyna 

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Wpływ typu żywicy małocząsteczkowej na wybrane właściwości mechaniczne połączeń klejowych typu hot-melt

P-6

Brzemiński Paweł 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

BADANIA NAD SYNTEZĄ ANALOGÓW 19-NORKALCYTRIOLU POSIADAJĄCYCH DWA ŁAŃCUCHY BOCZNE

P-7

Budzyńska Edyta 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wykrywanie lotnych składników wkładów do papierosów elektronicznych za pomocąchromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią ruchliwości jonów (GC-IMS).

P-8

Bzura Justyna

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Multikomutacyjny system przepływowy do oznaczania fluoru

P-9

Cichowicz Grzegorz 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Kryształy plastyczne 2,2-dimetylo-1,3-diaminopropanu – badania strukturalne, spektroskopowe i fizykochemiczne

P-11

Czarkowski Piotr 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

UNIESZKODLIWIANIE ORGANICZNYCH ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH POCHODZĄCYCH Z PRZEMYSŁU JĄDROWEGO

P-12

Czerwiński Paweł 

Instytut Chemii Organicznej PAN

Chemoselektywna redukcja amidów kwasów fluorooctowych do (fluoroalkilo)imin i ich dalsza funkcjonalizacja

P-14

Daniluk Maria 

Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska, 

Synteza i struktura połączeń ferrocen-aminokwas-uracyl

P-15

Dawidziuk Barbara 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Chemii

ZASTOSOWANIE CIECZY JONOWYCH W TECHNIKACH PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY

P-16

Dec Robert 

Uniwerystet Warszawski

KINETYCZNE ASPEKTY SPONTANICZNEJ ASOCJACJI PEPTYDU H

P-17

Demby Katarzyna 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Otrzymywanie i badanie właściwości fizykochemicznych grafitopodobnego azotku węgla domieszkowanego litem

P-18

Dmochowska Ewelina 

Instytut Chemii, Zakład Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Synteza nowych chiralnych reaktywnych mezogenów

P-19

Dołębska Wiktoria 

Wydział Fizyki, Uniwesytet Warszawski

Magnesium salts containing weakly coordinating anions

P-20

Domańska Małgorzata 

Wydział Fizyki, Uniwesytet Warszawski

DEVELOPING OF RECYCLING METHODS OF THE SALTS OF WEAKLY COORDINATING ANIONS

P-21

Drzewicz Anna 

Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

WPŁYW STRUKTURY NA PARAMETRY HELISY I KSZTAŁT PASM ABSORPCJI NA WIDMACH IR W MIESZANINACH CIEKŁOKRYSTALICZNYCH

P-22

Duchna Monika 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

STUDY OF NANOTOXICOLOGY IN AN ACTIVE OPTICAL NANOCRYSTALS

P-23

Duszak Daniel 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Bioanaliza w mikroprzepływie z wykorzystaniem trójwymiarowych matryc elektrod

P-24

Dziawer Łucja 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

KONIUGAT NANOCZĄSTKA ZŁOTA-TRASTUZUMAB JAKO NOŚNIK 211AT W CELOWANEJ TERAPII RADIONUKLIDOWEJ

P-25

Dziubak Damian 

Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych, Uniwersytet Warszawski

UKŁADY KOTWICZĄCE – MATRYCA DO OSADZANIA DWUWARST LIPIDOWYCH NA ZŁOTYCH ELEKTRODACH

P-26

Dzwonek Maciej 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Nanocząstki złota modyfikowane pochodną kwasu foliowego jako nośniki leku w celowanej terapii przeciwnowotworowej

P-27

Fabisiak Adrian 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Synteza analogów kalcytriolu modyfikowanych w pierścieniu A

P-28

Ganeczko Monika 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski; 

BADANIE PROCESÓW DEGRADACJI PURPURYNY ZA POMOCĄ RODNIKÓW HYDROKSYLOWYCH Z WYKORZYSTANIEM LC – MS/MS

P-29

Gasik Joanna 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Zastosowanie LC-MS/MS w badaniach stabilności kwasów fenolowych w obecności probiotyków

P-30

Gawęda Weronika 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

NANOCZĄSTKI FERRYTU BAROWEGO ZNAKOWNE RA-223: NOWY POTENCJALNY RADIOBIOKONIUGAT DO CELOWANEJ ALFA TERAPII I MAGNETYCZNEJ HIPERTERMII

P-31

Gawor Andrzej 

Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,Uniwersytet Warszawski,

 Identyfikacja białek w próbkach tkanek jagniąt z wykorzystaniem tandemowej spektrometrii mas, NANO-UHPLC-ESI-(ORBITRAP) MS/MS

P-32

Gordon Diana 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wpływ zawartości tlenu na degradację iperytu siarkowego w środowisku morskim

P-33

Góral Ilona 

Politechnika Warszawska

Ekstrakty z mydlnicy lekarskiej jako źródło biosurfaktantów z grupy saponin

P-34

Grabka Michał 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Synteza i badanie właściwości nowego, sensorowego materiału polisiloksanowego do detekcji par związków fosforoorganicznych w powietrzu.

 

Grajda Marcin 

Instytut Chemii Organicznej PAN

TEMPLATOWANIE JAKO SIŁA NAPĘDZAJĄCA OTRZYMYWANIE OPARTYCH NA WIĄZANIACH WODOROWYCH KAPSUŁ MOLEKULARNYCH W POLARNYM ŚRODOWISKU

P-35

Granica Mateusz

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

MIKROPRZEPŁYWOWE PLATFORMY ANALITYCZNE DO OZNACZANIA KWASU ASKORBINOWEGO I NADTLENKU WODORU

P-36

Guzik Grzegorz Piotr 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

Żurawina bogata w mannozę badana metodą EPR.

P-37

Gwiazdoń Małgorzata 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

BADANIA METABOLIZMU ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH W UJĘCIU IN VIVO I IN VITRO

P-38

Halik Paweł 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

POSZUKIWANIA NOWYCH RADIOBIOKONIUGATÓW TAKRYNY ZNAKOWANYCH GALEM-68 O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU WE WCZESNEJ DIAGNOSTYCE CHOROBY ALZHEIMERA

P-39

Jackowska Agnieszka 

Instytut Chemii Organicznej PAN

Witamina B12 jako Transporter Modyfikowanych Oligonukleotydów do Komórek Bakterii

P-40

Jagielska Agata 

Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,Uniwersytet Warszawski,

Badanie składu pierwiastkowego zmian miażdżycowych z wykorzystaniem technik spektrometrii mas

P-41

Jagleniec Damian 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Receptory par jonowych – pochodne kwasu o, m, p-aminobenzoesowego.

P-42

Jakubowska Katarzyna 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Obliczenie krzywych energii potencjalnej dimerów Zn2 i Cd2 metodami CC oraz DFT przy użyciu czterokomponentowego hamiltonianu Diraca-Coulomba.

P-43

Janczuk-Richter Marta 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Long-period fiber grating immunosensors for sensitive and label-free detection of viruses

P-43

Janczuk-Richtera Marta 

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA SELEKTYWNYCH MOLEKULARNIE DRUKOWANYCH SORBENTÓW KWASU 4-HYDROKSY-3-NITRO-FENYLOOCTOWEGO – BIOMARKERA AUTYZMU

P-44

Jędrzejewska Maria 

Wydział Chemii, Politechnika Warszawska

Optymalizacja syntezy nanocząstek tlenku cynku oraz ich zastosowanie w terapii fotodynamicznej

P-45

Jonik Justyna 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

CHROMATOGRAFICZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI AKCEPTOROWO-DONOROWYCH UTLENIONEGO I ZREDUKOWANEGO GRAFENU

P-47

Jurek Ilona 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Porównanie wpływu saponin z mydlnicy lekarskiej i syntetycznych surfaktantów na modelowe warstwy biologiczne

P-46

Justyna Jonik

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE UTLENIONEGO I ZREDUKOWANEGO GRAFENU W CHEMII ANALITYCZNEJ

P-48

Jyoti

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Carbazole functinal monomers for molecularly imprinted polymers. Design, synthesis, and characterization

P-49

Kizling Michał 

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Biosuperkondensator – Kaskadowe enzymatyczne ogniwo paliwowe na bazie materiałów o właściwościach pseudopojemnościowych

P-50

Kociołek Natalia 

Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI OLIGOFENYLI ORAZ TOLANÓW LATERALNIE PODSTAWIONYCH GRUPĄ CYJANOWĄ

P-51

Konarzewska Dorota 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk-Biologiczno Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,

Wpływ cyklicznego lipopeptydu na błony lipidowe zbudowane z fosfatydylogliceroli

P-52

Krzak Agata 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

MODYFIKOWANA CYKLODEKSTRYNA W CELOWANEJ TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ

P-136

Krzyżewski Michał 

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Wpływ typu żywicy małocząsteczkowej na wybrane właściwości mechaniczne połączeń klejowych typu hot-melt

P-53

Kubiak Anna 

Uniwerystet Warszawski

Ekstrakcja bisfenolu A z próbek wody za pomocą sorbentu z nadrukiem molekularnym – MIP

P-54

Kuczyńska Donata 

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

WPŁYW LASEROWEJ LITOGRAFII INTERFERENCYJNEJ NA PROCES NARASTANIA APATYTU

P-55

Kulboka Paweł 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Wysokoczęstotliwościowe pomiary impedancyjne Pt(111)

P-56

Kusio Jarosław 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

FUNKCJONALIZACJA NANOCZĄSTEK ZŁOTA POCHODNYMI TOKOFEROLU I WYBRANYMI POLIFENOLAMI ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH

P-57

Lach Jakub 

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Zastosowanie stopów ołów-cyna w kompozytowych usieciowanych kolektorach akumulatora kwasowo-ołowiowego.

P-58

Legat Joanna 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

BADANIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH PRZEMIAN POTENCJALNIE TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNYCH NANOCZĄSTEK ZŁOTA ZA POMOCĄ ICP-MS

P-60

Lewińska Izabela 

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,

 Optoelektroniczny detektor diodowy do oznaczania kreatyniny w moczu z użyciem kwasu 3,5-dinitrobenzoesowego

P-61

Luchcińska Sylwia 

Instytut Chemii Przemysłowej

BADANIA ELEKTORCHEMICZNE OTRZYMYWANIA CYNKU Z ROZTWORÓW LABORATORYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

P-62

Łach Patrycja 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Self-reporting Molecularly Imprinted Polymer for Label-free Selective Electrochemical Sensing of p-Synephrine

P-59

Łępicka Kamila 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

A NEW MODEL OF SYMMETRIC POLY[NBI-(DTP)2] BASED SUPERCAPACITOR WITH AN INTERNAL CHARGING−DISCHARGING INDICATOR

P-63

Łysenko Naralia 

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW HYDROKSYAPATYT WAPNIOWY-RODNIK TEMPO. BADANIE WPŁYWU ROZPUSZCZALNIKA NA DYNAMIKĘ ZAADSORBOWANYCH CZĄSTECZEK RODNIKA I PARAMETRY WIDM EPR.

P-64

Maciejewska Julia 

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

FACILITATED TRANSFER OF CATIONS BETWEEN IMMISCIBLE LIQUIDS IN DROPLET- AND PAPER-BASED ELECTROCHEMICAL SYSTEMS

P-65

Macnar Joanna 

Kolegium MISMaP, UW; Wydział Chemii UW

BADANIE ODDZIAŁYWANIA ENZYMU CYP109B1 Z WYBRANYMI LIGANDAMI PRZY UŻYCIU OPROGRAMOWANIA ROSETTA

P-66

Marcisz Kamil 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

 Elektroaktywne mikrożele jako matryca mediująca w konstrukcji bioczujników enzymatycznych

P-13

Maria Dąbrowska Anna 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych karbenów na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu.

P-67

Masiera Natalia 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

PORPHYCENES AS PHOTODYNAMIC THERAPY AGENTS

P-68

Materska-Wilczyńska Paulina 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Imatinib determination using a chemosensor with carbazole-based molecularly imprinted polymer film as the recognition unit

P-69

Matyjewicz Justyna 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Mercury detection in water samples using anisotropic metal nanoparticles.

P-70

Mnich Agnieszka 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

KOPOLIMERY ZAWIERAJĄCE SEGMENTY KWASU MLEKOWEGO O RÓŻNEJ KONFIGURACJI

P-72

Mojzych Ilona 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Nanocząstki złota jako nośniki inhibitorów cholinesteraz

P-73

Nastała Andrzej 

Politechnika Warszawska

METODY NITROWANIA TOLUENU DO MONONITROTOLUENU O ZMNIEJSZONEJ ZAWARTOŚCI IZOMERU META

P-10

Nguyen-Marcinczyk Cuc Thi 

Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych,Uniwersytet Warszawski,

THE USE OF SDS-PAGE COUPLED WITH LA-ICP MS TO STUDY SELENIUM-CONTAINING PROTEINS

P-74

Niciński Krzysztof 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

STEEL MESH WIRE AS A THERMALLY RESISTANT SERS PLATFORM

P-75

Nowak Anna

Uniwersytet Warszawski

SYNTEZA 3-PODSTAWIONEGO PREKURSORA PIERŚCIENIA A 19-NOR KALCYTRIOLU Z KWASU(1R,3R,4S,5R)-(-)-CHINOWEGO

P-76

Olszowska Izabela 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

SILICA PARTICLES AS A LUMINESCENT AGENT FOR TIME-RESOLVED FINGERMARKS DETECTION

P-77

Opuchlik Lidia J.

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Ferrocenylated gold nanoparticles self-assemble at carbon surfaces to form stable films.

 

Orłowska Katarzyna 

Instytut Chemii Organicznej PAN

PORFIRYNY JAKO FOTOKATALIZATORY α-FUNKCJONALIZACJI KETONÓW

P-78

Ostapko Jakub 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Synteza, spektroskopia, fotofizyka i struktura 23-oksahemiporficenu i 5-formylo-21-oksakorolu

P-79

Oszczak-Nowińska Agata 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Polisacharydy jako sorbenty w procesach zatężania ciekłych odpadów promieniotwórczych

P-80

Owarzany Rafał

Centrum Nowych Technologii; Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

TOWARDS NH4(BH3NH2BH2NH2BH3) – SYNTESIS AND PRELIMINARY PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION

P-81

Parzyszek Sylwia 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

LIGANDY PROMEZOGENICZNE NA POWIERZCHNI NANOCZĄSTEK PÓŁPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE SAMOORGANIZACJI

P-82

Pęgier Mateusz 

Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

WYKORZYSTANIE NANORUREK WĘGLOWYCH DO ZATĘŻANIA I WYDZIELANIA JONÓW SKANDU

P-83

Pęśko Edyta 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

BADANIE WPŁYWU pH, TEMPERATURY, RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SKŁADU KĄPIELI NA MORFOLOGIĘ, SKŁAD CHEMICZNY I KRYSTALICZNOŚĆ OSADZANYCH ELEKTROCHEMICZNIE WARSTW SELENKU ŻELAZA

P-84

Piejko Maciej 

Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling

Is the ribosome crucial for protein’s knotting?

P-85

Piotrkiewicz Paulina 

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska,

Wytwarzanie i charakteryzacja kompozytów hybrydowych Al2O3 – Ni – Cu metodą slip casting.

P-86

Plyasovskaya Kateryna

Oles Hanae Dnipro National University

Electrochemical formation of tin matrix composite materials

P-87

Polakiewicz Sylwia 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

HIERARCHICZNE, TRÓJWYMIAROWE STRUKTURY ZBUDOWANE Z CIEKŁOKRYSTALICZNYCH NANOCZĄSTEK

P-88

Pożyczka Karol 

Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska

ELECTROCHEMICAL CHARACTERISATION OF LITHIUM ALKYLTRIALKOXYBORATES ELECTROLYTES

P-89

Prus Marzena 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Mg2+ as inhibitor of CaCO3 precipitation: time-resolved study

P-90

Pruszkowska Kamila 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

WPŁYW PODSTAWNIKÓW ELEKTRONODONOROWYCH I ELEKTRONOAKCEPTOROWYCH NA STRUKTURĘ KRYSTALICZNĄ METALOORGANICZNYCH KOMPLEKSÓW NIKLU (II)

P-91

Pyrak Edyta 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Wpływ metalu na zachowanie 3’podstawionej nici DNA

P-92

Pytlarczyk Marta 

Zakład Chemii, Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Synteza dielektrycznie ujemnych nematycznych ciekłych kryształów

P-93

Rękorajska Aleksandra 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

SYNTEZA I CHARAKTERYSTYKA NANOCZĄSTEK TLENKU ŻELAZA DOMIESZKOWANYCH KATIONAMI GADOLINU I TERBU

P-94

Rucińska Katarzyna 

Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska,

NANONAPEŁNIACZE O BUDOWIE WARSTWOWEJ MODYFIKOWANE OLIGOMERAMI KWASU MLEKOWEGO ORAZ KAPROLAKTONEM

P-95

Rybkowska Natalia 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

MONITOR PROCESU UWALNIANIA ŻELAZA Z PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH

P-96

Rzepna Magdalena 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

Stabilność radiacyjna PBAT

P-97

Sebai Agnieszka 

Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

SYNTEZA 6-METYLOMORFOLINO-2,5-DIONU I JEGO 3- PODSTAWIONYCH POCHODNYCH

P-98

Seta Ewelina 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

UKŁADY KATALITYCZNE ZAWIERAJĄCE BIOFILM BAKTERYJNY DO PROCESU ELEKTROREDUKCJI CO2

P-99

Sheiko Vadzim 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Multinuklearne kompleksy alkilocynkowe stabilizowane ligandami fosfonianowymi

P-100

Skoczek Justyna 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

PRZEPŁYWOWE UKŁADY TYPU MPFA DO OZNACZANIA AKTYWNOŚCI WYBRANYCH ENZYMÓW OPARTE NA OPTOELEKTRONICZNYM DETEKTORZE NITROFENOLU

P-101

Smoliński Tomasz

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

ODZYSK METALI Z ODPADÓW POFLOTACYJNYCH PO PRZEROBIE RUDY MIEDZIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD RADIOIZOTOPOWYCH

P-102

Sokal Agnieszka 

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

MONITOROWANIE KOKRYSTALIZACJI IN SITU ZA POMOCĄ FT-IR I NMR W CIELE STAŁYM

P-103

Soszko Michał 

Instytut Chemii Przemysłowej

Badanie składu powierzchni stopów Pt-Pd-Ru metodami elektrochemicznymi oraz spektroskopowymi

P-104

Starobrat Agnieszka 

Uniwerystet Warszawski

 All roads lead to… LiSc(BH4)4

P-105

Staszkiewicz Krzysztof 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

WPŁYW SIGMA-ELEKTRONOWEGO EFEKTU PODSTAWNIKOWEGO NA WIDMA DICHROIZMU KOŁOWEGO W PODCZERWIENI (VCD)

P-106

Sudlitz Marcin 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

Radiacyjna obróbka odpadów uwalnianych w procesie produkcji sody metodą Solvaya

P-107

Sutuła Szymon 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

RENTGENOWSKA ANALIZA STRUKTURALNA PÓŁPRZEWODNIKÓW NA BAZIE CYNKU I SIARKI

P-108

Szewczyk Magdalena

Instytut Chemii Fizycznej PAN

 PHOTOSWITCHABLE CATALYSIS ON THE SURFACE OF COLLOIDAL PARTICLES

P-109

Szuplewska Aleksandra 

Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

WPŁYW WYBRANYCH SUBSTANCJI SMAKOWYCH NA HODOWLE KOMÓREK CHEMOSENSORYCZNYCH

P-110

Szymański Marek 

Instytut Chemii Organicznej PAN

Modyfikacje łańcucha głównego peptydów w kapsułach molekularnych – bilans zysków i strat

P-11

Tomczyk Ewelina 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

FOTOPRZEŁĄCZALNOŚĆ I FOTOORIENTACJA NANOCZĄSTEK METALI MODYFIKOWANYCH POCHODNYMI AZOBENZENU ORAZ LIGANDAMI PROMEZOGENICZNYMI

P-112

Ufnalska Iwona 

Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNYCH UKŁADU OKSYDOREDUKCYJNEGO GSH/GSSG

P-114

Walczak Rafał 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

SEPARACJA RADIONUKLIDU 224Ra OD 232U LUB 228Th DLA GENERATORA 224Ra/212Pb/212Bi

P-113

Walczak Wojciech 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Synteza receptorów bazujących na 1, 7, 13-triaza-18-korona-6 i zawierających grupy guanidyniowe oraz ich właściwości kompleksotwórcze w roztworach wodnych

P-115

Wargocka Weronika 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski; 

Badania in vivo biodystrybucji 68Ga-DOTA-(NH(CH2)9)Tac) w modelu zwierzęcym

P-116

Wegner Wojciech 

MISMaP, CeNT Uniwersytet Warszawski

Lanthanide borohydrides

P-117

Wielgórska Julia 

Politechnika Warszawska

SYNTEZA I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI NANOKRYSTALICZNEGO TLENKU CYNKU DOMIESZKOWANEGO JONAMI LITU

P-118

Więcław-Midor Anna 

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

WPŁYW MODYFIKACJI POWIERZCHNII PROSZKU TLENKU GLINU NA EFEKT ŁUSZCZENIA SIĘ WIERZCHNIEJ WARSTWY ELEMENTÓW WYTWORZONYCH METODĄ ODLEWANIA ŻELOWEGO

P-119

Wiśnik Monika 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Zjawisko dyfuzji w detektorach spektrometrii ruchliwości jonów.

P-120

Witkowska Evelin 

Instytut Chemii Fizycznej PAN

SERS-based strain level typing of Listeria monocytogenes – a step towards development of food microbiology

P-121

Wojciechowski Jarosław 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

ZASTOSOWANIE METODY TERMICZNEGO ROZKŁADU PRÓBEK W POMIARACH RAMANOWSKICH NA PRZYKŁADZIE BADAŃ NIEORGANICZNYCH PIGMENTÓW POCHODZĄCYCH Z HISORYCZNYCH FARB

P-122

Woźnica Marcin

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

STEREOSELEKTYWNE SORBENTY DO SEPARACJI R-1-AMINOINDANU GŁÓWNEGO METABOLITU RASAGILINY

P-124

Wróbel Jarosław 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

MULTIRESPONSYWNE CIEKŁOKRYSTALICZNE ELASTOMERY MODYFIKOWANE ZA POMOCĄ NANOCZĄSTEK

P-123

Wróbel Kamil 

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Zastosowanie porowatych materiałów węglowych modyfikowanych miedzią jako kolektorów prądowych płyty dodatniej akumulatora kwasowo-ołowiowego

P-125

Wysocka Barbara 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Nowa metoda otrzymywania biodegradowalnych cząstek polimerowych.

P-126

Zakrzewska Barbara

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

ZASTOSOWANIE KATALIZATORÓW OPARTYCH NA STRUKTURZE ZREDUKOWANEGO TLENKU GRAFENU ORAZ HEKSACYJANOŻALAZIANÓW METALI Z GRUPY METALI PRZEJŚCIOWYCH W PROCESIE ELEKTROREDUKCJI TLENU

P-127

Zakrzewski Maciej 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Receptor molekularny oparty na szkielecie L-Waliny: synteza, właściwości kompleksotwórcze i ekstrakcyjne

P-128

Zaleskaya Marta 

Uniwersytet Warszawski

RECEPTORY PAR JONOWYCH POCHODNE FERROCENU

P-129

Zep Anna 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski; 

CHIRALNE, FOTOAKTYWNE DIMERY MEZOGENICZNE. SYNTEZA, BADANIA STRUKTURALNE I SPEKTROSKOPOWE

P-130

Zieja Paulina 

Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

Inwersja skrętności helisy w mieszaninach związków ciekłokrystalicznych z fazą antyferroelektryczną

P-131

Zieniuk Bartłomiej 

Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WPŁYW ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH NA AKTYWNOŚĆ PREPARATU IMMOBILIZOWANEJ LIPAZY B CANDIDA ANTARCTICA

P-132

Ziółkowski Robert 

Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, 

ELEKTROCHEMICZNY IMMUNOSENSOR DEDYKOWANY WYKRYWANIU TOKSOIDU BŁONICZEGO

P-133

Zygmuntowicz Justyna

Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska

WPŁYW ZAWARTOŚCI FAZY STAŁEJ NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW AL2O3-NI WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA ODŚRODKOWEGO MAS LEJNYCH Z ZASTOSOWANIEM POLA MAGNETYCZNEGO

P-134

Żurowski Radosław 

Katedra Technologii Chemicznej,  Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,

CIECZE ZAGĘSZCZANE ŚCINANIEM – INTELIGENTNE STRUKTURY CERAMICZNO-POLIMEROWE O ZDOLNOŚCI DO ABSORBOWANIA ENERGII

 

 

 
 

Miejsce Seminarium:
Klub Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A

Pierwsza Nagroda

P1 Mateusz Abram (Centrum Nowych Technologii & Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

„ CYTOCHROME C553-PHOTOSYSTEM I INTERACTION FOR AN IMPROVED PHOTOCURRENT GENERATION IN A SINGLE LAYER GRAPHENE ELECTRODE”

P120 Evelin Witkowska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

„SERS-BASED STRAIN LEVEL TYPING OF LISTERIA MONOCYTOGENES –

A STEP TOWARDS DEVELOPMENT OF FOOD MICROBIOLOGY”

Druga Nagroda

P43 Marta Janczuk-Richter (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

„LONG-PERIOD FIBER GRATING IMMUNOSENSORS FOR SENSITIVE AND LABEL-FREE DETECTION OF VIRUSES”

P59 Kamila Łępicka (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

„A SYMMETRIC POLY[NBI-(DTP)2] BASED SUPERCAPACITOR WITH AN INTERNAL CHARGING−DISCHARGING ELECTROCHROMIC INDICATOR”

Trzecia Nagroda

P40 Agata Jagielska (Wydział Chemii & Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski)

„BADANIE SKŁADU PIERWIASTKOWEGO ZMIAN MIAŻDŻYCOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK SPEKTROMETRII MAS”

 

P102 Agnieszka Sokal (Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

„MONITOROWANIE KOKRYSTALIZACJI IN SITU ZA POMOCĄ FT-IR I NMR W CIELE STAŁYM”

Nagroda Publiczności

P19 Wiktoria Dołębska (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

„MAGNESIUM SALTS CONTAINING WEAKLY COORDINATING ANIONS”