Andrzej Markowski-Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny

15 marca, godz. 18:00, PTChem, u. Freta 16.

Andrzej Markowski

Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

We wstępie zostaną przypomniane podstawowe funkcje tekstów językowych. Następnie zostaną omówione podstawowe cechy słownikowe, składniowe i stylistyczne polszczyzny naukowej i zestawione z cechami takich stylów jak urzędowy, potoczny i artystyczny.
Wskazane też zostaną najczęstsze usterki i błędy językowe spotykane w tekstach naukowych oraz np. wyrazy modne i niepotrzebnie zapożyczone. Na zakończenie zostaną przedstawione podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Andrzej Markowski (ur. 1948), językoznawca, pracownik naukowy UW od roku 1971, prof. zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego UW, od roku 2000 przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Zajmuje się semantyką, leksykologią, leksykografią i kulturą języka. Autor ponad 40 książek naukowych (np. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny), słowników (m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN), podręczników akademickich (np. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne) i licealnych (Pamiętajcie o ogrodach – współautor), książek popularnonaukowych (np. Polszczyzna znana i nieznana; Jak dobrze mówić i pisać po polsku), ok. 180 artykułów naukowych i kilkuset felietonów popularnonaukowych. Popularyzator polszczyzny w audycjach radiowych (ponad 6000 nagrań do roku 2015), telewizyjnych oraz w odczytach dla uczniów, nauczycieli, wydawców, dziennikarzy. Autor kilkunastu dyktand ogólnopolskich i wielu dyktand regionalnych.

 

 
 

wykłady PTChem

Comments are closed.